LICYTACJE

Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Marek Bajcar na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2020 r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę pod adresem ul. Chopina 28, 62-510 Konin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   położonej  pod adresem: 62-580 Grodziec, Junno, dla której Sąd Rejonowy
w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00080163/8 o powierzchni
1,0400 ha,  niezabudowanej, będącej  własnością dłużnika: ZBYSZKO BOGACZYK.
Nieruchomość to niezabudowana działka gruntu nr 451 położona w m. Junno gmina Grodziec o pow. 1,0400 ha. Działka o kształcie prostokątnym. Zachodnia granica przylega do drogi gruntowej ulepszonej.
Na terenie oznaczonym jako grunty orne urządzono tor krosowy, pozostała część to tereny leśne.
Suma oszacowania wynosi 27 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 20 325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 710,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 81 16001462 1838 3053 8000 0001
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Marek Bajcar na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,   że w dniu 20-11-2020 r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę pod adresem ul. Chopina 28, 62-510 Konin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   położonej  pod adresem: 62-580 Grodziec, Stary Borowiec, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KN1N/00084562/3
o powierzchni 0,65 ha,  niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 143, będącej  własnością dłużnika:
ZBYSZKO BOGACZYK.
Suma oszacowania wynosi 5 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4 350,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 580,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 81 16001462 1838 3053 8000 0001
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.